10days ISC6 Day 8!

Day 8: Chicken Katsu, Karaage, Thai Sashimi training

-How to make Chicken Katsu, Karaage
-Tai (Red Snapper) Sashimi
-Nigiri training
-Sushi Platter making