10days ISC8 Final Day!

Day 10: washoku Washoku WASHOKU Day!!

-Chicken Katsu, Karaage, Oyakodon
-Chawanmushi, Barachirashi
-Nambanzuke
-Buri Teriyaki